Kanjiža

Opština Kanjiža pripada najsevernijim delovima naše zemlje, zauzimajući deo panonskog basena, na desnoj obali reke Tise.  Nalazi se u Autonomnoj Pokrajini Vojvodina i pripada Severno-banatskom okrugu. Opština se graniči na istoku sa rekom Tisom, odnosno opštinom Novi Kneževac, na jugu sa opštinom Senta,  na zapadu Suboticom, a na severu srpsko-mađarskom granicom.  Udaljenosti od glavnih emitivnih...
Kanjiža se nalazi na nadmorskoj visini od 87 m. U geomorfološkom pogledu na teritoriji opštine Kanjiže izdvajaju se sledeće celine: Aluvijalna ravan Tise, Lesna terasa, Subotička peščara, Bačka lesna zaravan. Smeštena duboko u ravnici Panonske nizije opština Kanjiža je sa svih strana pod uticajem dominantnih vazdušnih masa koje nose različite termičke i druge osobine. Klima je kontinentalna sa...
Po svedočenju najnovijih arheoloških nalaza, na priobalnom delu Kanjiže (danas: Ribarski trg), postoje tragovi ljudskih naseobina počev od bronzanog doba, dok nas najdrevniji tragovi čoveka na teritoriji opštine, u Trešnjevcu, vode do doba klesanog kamena (neolita). Formiranje ljudskih naselja u praistorijskom dobu objašnjava se površinskim karakteristikama i obiljem vode ovog kraja kao i...

Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma