Priroda

Kanjiža se nalazi na nadmorskoj visini od 87 m. U geomorfološkom pogledu na teritoriji opštine Kanjiže izdvajaju se sledeće celine: Aluvijalna ravan Tise, Lesna terasa, Subotička peščara, Bačka lesna zaravan.

Smeštena duboko u ravnici Panonske nizije opština Kanjiža je sa svih strana pod uticajem dominantnih vazdušnih masa koje nose različite termičke i druge osobine. Klima je kontinentalna sa toplim letima i hladnim zimama.

Od hidrografskih elemenata najznačajniji su reka Tisa, Kereš  i nekoliko manjih jezera koja su uglavnom u funkciji sportskog ribolova. Termomineralna voda akumulirana je u sedimentima nekadašnjeg okeana Paratetisa, preteči Panonskog mora i toplog Panonskog jezera. Mineralna voda pripada kategoriji natrijum-hidrokarbonatno-jodno-bromidno-sulfidno-alkalnoj hipertermnoj vodi. Koristi se kao pomoćno lekovito sredstvo u terapijama, kao i u rekreativne svrhe. Dubina bušotine je 1.140 m, a temperatura vode je 72ºC.

    

Prirodni rezervati i staništa

Prirodni fenomen cvetanja reke Tise.

Tiski cvet (Polingenia longicauda) je prastara vrsta insekta koji pripada  vodenim cvetovima, a dobio je naziv po reci Tisi koju nastanjuje. Dugačak je 8-12 cm, a razmak krila dostiže 6-7 cm. Ova vrsta je poznata kao najveća vrsta vodenih cvetova u Evropi.  Izumrli su u mnogim evropskim zemljama i mogu se naći samo u Srbiji i Mađarskoj na reci Tisi. Zaštićena je u Srbiji na osnovu potvrđivanja Bernske konvencije i Direktivom o zaštiti staništa. Tiski cvet pripada vrsti jednodnevnica, što upućuje na kratak životni vek odraslih jedinki. Preci ove vrste nastali su pre oko 200 miliona godina, kada su vodeni insekti počeli osvajati kopno i udisati „slobodan“ vazduh. Ona se masovno roji svake godine, obično sredinom juna, uvek u predvečernjim satima. Tada se na deonicama reke sa glinovitim koritom pojavljuju larve na površini vode iz kojih se za nekoliko sekundi izvale nežni, lepršavi, šareni, krilati insekti, koji nakon kratkog sušenja izleću na priobalne biljke (sleću i na čamce, pa čak i na ljude) i otpočinju mukotrpno presvlačenje. To su nedozreli mužijaci koji tek nakon svlačenja kožice postaju sposobni za parenje i oplodnju ženki. Nešto kasnije se pojavljuju larve ženki, iz kojih se izvaljuju polno zrele krilate jedinke. Nakon toga, počinje masovni „svadbeni let“ uz parenje insekata, posle kojeg mužijaci brzo umiru. Ženke još lete izvesno vreme, a zatim se spuštaju na površinu vode i odlažu 6000-7000  jajašaca, koji brzo tonu na dno reke. Iz oplođenih jajašaca za dve-tri nedelje se izlegnu larve, koje se ukopavaju u glinoviti deo korita reke i rastu tri godine. Hranu i kiseonik im donosi voda.

Specijalni rezervat prirode "Selevenjske pustare"

Specijalni rezervat prirode "Selevenjske pustare" je od republičkog značaja, površine 677 ha + 1173 ha zaštitne zone. Zaštićen je od 1997. godine. Sastoji se od 10 područja, od kojih se samo dva prostorno dodiruju. Delove rezervata čine slatine i vlažne livade sa fragmentima stepske vegetacije, dok je Selevenjska šuma, sa površinom od oko 90 ha, predeo prekriven pretežno šumskim rastinjem.

Park prirode "Kamaraš" 

Park prirode "Kamaraš" obuhvata kompleks vlažnih staništa, koji se  nalazi na tromeđi Subotičko–horgoške peščare, lesne terase i aluvijalne ravni Tise. Vodni režim u znatnoj meri zavisi od hidroloških uslova peščare. Prostor prirodnog dobra obuhvata i deo upravljanog meliorativnog područja potisja. Najvažnije prirodne karakteristike ovog kompleksa vlažnih staništa su određene geografskim položajem, pedološkim i hidrogeološkim osobima područja. Ostaci prirodne vegetacije pripadaju najugroženijim tipovima vegetacije panonskog regiona.

 


Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma