Rečni granični prelaz

REČNI GRANIČNI PRELAZ SRBIJA – MAĐARSKA U KANJIŽI

Na 154. km reke Tise  postavljen je pristan na  samom rečnom graničnom prelazu, kao i turistički INFO punkt za nautički turizam   

Od juna 2011. vrši se naplata naknade  za pristan brodova, jahti i čamaca .

 

Naknade  za naplatu pristana za brodove, jahte  i čamce na Rečnom graničnom prelazu za vršenje revizije i visina istih iznosi:

1.

Naknada  za brodove 50 €

5.000,00 dinara

2.

Naknada  za jahte 10 €

1.000,00 dinara

3.

Naknada  za čamce 5 €

500,00 dinara

4.

Kanui se ne naplaćuju, plaća brod u pratnji 50 €

5.000,00 dinara

Cenovnik je  stupio na snagu danom usvajanja od strane Upravnog odbora TOOK,  07.07.2011. godine.

            
Napomena: Dinarska protivvrednost predstavlja obračunatu vrednost srednjeg kursa Narodne Banke Srbije na dan naplate naknade. Usklađivanje sa dinarskom protivvrednošću vršiće se
prilikom veće oscilacije srednjeg kursa NBS.

Prilikom veće oscilacije srednjeg kursa a na osnovu odluke Upravnog odbora izdaće se novi cenovnik po kome će se vršiti naplata usluge pristana brodova.

 


Turizam
Glavni trg 1, Kanjiža
Tel/Fax: 024/873-249, 024/875-166 lokal 230
Kontakt forma